Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis

Verzilver kennis, ervaring en talenten

Vrijdag 8 oktober 2021
Regiotour Drenthe & Overijssel
Provinciehuis Overijssel in Zwolle

Programma

Inschrijven

Sprekers

Profiteer van groepskorting

Programma Regiotour  Overijssel & Drenthe

 

Partners regiotour:

Regiotour Overijssel & Drenthe – vrijdag 8 oktober 2021

}

08:45

Ontvangst deelnemers

Koffie en thee in het Provinciehuis te Zwolle

}

09:30

Openingswoord

De oudere vertelt Gusta Manusiwa.

Woord van welkom door de dagvoorzitter, Karin Kalverboer, Platform Pouwer, ZIF

}

09:40

Regionale kansen en uitdagingen

Gedeputeerden Roy de Witte (Provincie Overijssel) en Hans Kuipers (Provincie Drenthe) in gesprek met Ernst van Koesveld, directeur-generaal, Ministerie van VWS over regionale en landelijke kansen en uitdagingen.

}

10:00

De derde levensfase: het geschenk van de eeuw

De beste manier om langer thuis te blijven is om langer vitaal te blijven. Maar wat houdt mensen vitaal?
Drie waarden zijn daarbij van essentieel belang: Autonomie (zodat je kan zijn wie je bent), Verbondenheid (zodat je kan leven met wie je wil) en Ertoe Doen (zodat je leven betekenis heeft). Het aantal mensen dat vitaal is en de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt groeit snel. Vitalo’s worden ze ook wel genoemd. Hoe ze vitaal blijven wordt nu vaak gezien als een individuele opdracht, maar de inrichting van de samenleving bepaalt mede hun keuzes. In deze talkshow wordt uiteengezet hoe andere keuzes rond wonen (meer co-wonen en geclusterd wonen) en andere keuzes rond betaald en onbetaald werk (meer flexibiliteit in inzet en meer variëteit van rollen) vitalo’s kan helpen om vitaal te blijven. De inrichting van de derde levensfase bepaalt immers hoe snel de vierde fase (met meer kwetsbaarheid en afhankelijkheid) aanbreekt en hoe die vierde fase eruit ziet.

Pieter Hilhorst, verantwoordelijk raadslid voor het advies ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

}

10:25

Welke uitdagingen en kansen zien de ouderen in de regio?

Karin Kalverboer in gesprek met vijf ouderen uit de Ouderendelegatie rond een aantal dilemma’s:
Theo Morskate: digitalisering, en de zorg dat mensen buiten spel komen te staan daardoor
Jitro Ubro: Cultuursensitieve zorg
Ria van Loon: Onderwijs intergenerationeel, samenwerking met het MBO
Anjo Geluk: Wat levert het op als ouderen mee gaan doen op lokaal beleidsniveau? Rol van ouderen op landelijk en lokaal niveau
Giny Achterop: Zelfredzaamheid bij steeds langer thuis wonende ouderen, grenzen daaraan

Met reflectie van gedeputeerde Roy de Witte (Provincie Overijssel)


}

10:45

Koffie- en theepauze

 

}

11:15

Een nieuwe generatie wonen voor ouderen

De Borgstee is een woonzorgcentrum In Vledder dat op verzoek van én met inspraak van de dorpsgemeenschap is gebouwd. In dit woonzorgcentrum zijn verschillende woonvormen die bouwkundig en installatie technisch zijn afgestemd op de woon/zorg behoefte van de oudere. De inwoners zijn als vrijwilliger nauw betrokken bij de hulpverlening. Ze maken in feite deel uit van het zorgteam. De dorpsgemeenschap is door obligatieleningen lid van de coöperatie. Een inspirerend verhaal uit de praktijk voor en door ouderen!

Cees Hesse, voorzitter Dorpsbelang Vledder en initiator en uitvoerder van het project

}

11:35

Een parade van pitches

Inspirerende pitches met ouderen en jongeren over (sociale) innovaties in de regio

Goed luisteren is de belangrijkste eenzaamheidsinterventie – Hogeschool Viaa Zwolle

De groep eenzame ouderen is door de Covid-pandemie verdubbeld. Er bestaan veel interventies die ingezet kunnen worden om eenzaamheid tegen te gaan. Maar zijn deze echt effectief? Annelien Tromp, praktijkverpleegkundige bij de Geert Groote Huisartsengroepspraktijk te Zwolle, heeft hier onderzoek naar gedaan en komt met aanbevelingen. 


Uitburgeren – Betty Meyboom- de Jong

Praten over het levenseinde blijkt nog steeds taboe. Dat heeft de auteur gemotiveerd tot dit voorlichtingsboek, waarin mensen met een checklist kunnen nagaan of zij alles geregeld hebben. Het boekje ‘Uitburgeren’ is een praktische gids die u verder helpt in het maken van uw keuzes en de realisatie hiervan.


In gesprek over levensvragen – Willem Hart voor Levensvragen

Willem. Hart voor levensvragen biedt zorg aan volwassenen in de palliatieve fase van een ziekte en hun naasten en aan mensen van 50 jaar en ouder die worstelen met levensvragen.

Naoberkracht – Dorpsbelang Witteveen

Twee dorpsbewoners die de functie van dorpsondersteuners uitvoeren en zo het ‘grijze kapitaal’ activeren om meer zelf te gaan doen.


TinyEYE online logopedie – Suzan Tokaç

Al meer dan 11 jaar biedt TinyEYE Europe online spraak- en taaltherapie aan. Via een professionele en beveiligde online omgeving maakt de logopedist verbinding met de cliënt en kan de (tele)logopedie in het comfort van de eigen vertrouwde omgeving plaatsvinden. 

}

11:50

Oud en Jong: een intergenerationeel gesprek

Een mooi interactief gesprek tussen jong en oud

Gerda Schepers, oudste lid van ouderendelegatie Drenthe Overijssel, o.a. actief in participatieraad Deventer

Denise Bekendam, tweedejaars student Toegepaste Gerontologie van Windesheim

}

12:00

Lunchpauze

U heeft tijdens de lunchpauze de mogelijkheid de informatiemarkt met projectvoorbeelden te bezoeken, te netwerken of even rust te nemen.
U kunt ook lunchen met: Cees Hesse, Betty Meyboom, Gusta Munusiwa (leden van de  ouderendelegatie)

}

13:00

Sessieronde 1

U heeft de keuze uit de volgende sessies:

Sessie 1

Ouderenparticipatie – waarom zou je je stem laten horen?

In deze interactieve workshop gaan professionals en ouderen met elkaar in gesprek, met als doel het vinden van tips en tricks voor beiden om ouderenparticipatie goed vorm te geven.

Ria van Loon, lid ouderendelegatie
Lisa Zwiers, communicatie, Zorg Innovatie Forum
Elisabeth Floor, adviseur, ProScoop
Mieke Sol, Denktank 60+ Noord en regiodelegatie Drenthe/Overijssel
Jitro Ubro, ouderendelegatie
Marike Broekema, beleidsregisseur Gezondheid & Vitaliteit, Provincie Drenthe

Sessie 2

Implementatie van zorgtechnologie in de praktijk

In deze sessie nemen Rik Wisselink (ZonMw) en Aad Oosterhof (TZA Drenthe) u mee in hoe zorgtechnologie kan worden geïmplementeerd in de praktijk. Do’s en don’ts worden uitgelicht, waarbij wordt ingezoomd op een mooi praktijkvoorbeeld in Vledder en hoe in dergelijke projecten het best met hbo en mbo kan worden samengewerkt.

Rik Wisselink, programmamanager, Active & Assisted Living (AAL)
Aad Oosterhof, practor, practoraat Zorg & (Sensor) Technologie Drenthe College
Annemarie Johannes, Directeur Virtask

Sessie 3

Oud en jong werken samen in het onderwijs

Het is in onderwijsland niet vanzelfsprekend dat ouderen en jongeren bij elkaar in de klas zitten. Onderwijs is normaliter vrij ‘mono-generationeel. Ook in het dagelijks leven komen jongeren en ouderen niet regelmatig met elkaar in contact. De negatieve beeldvorming over ouderen en ouder worden (“Hé boomer”) draagt hier niet aan bij.
Ondanks al deze uitdagingen biedt intergenerationeel onderwijs juist veel mogelijkheden, voor zowel jong als oud. Een positievere beeldvorming, verbeelding van de sector, persoonlijke ontwikkeling op latere leeftijd, verbinding en een betekenisvolle bijdrage leveren aan de samenleving zijn o.a. allerlei voordelen die hierbij komen kijken.

In deze workshop laten we je zien hoe waardevol intergenerationeel onderwijs is en hoe je ouderenparticipatie in het onderwijs kunt organiseren. Docenten van het Drenthe College en Hogeschool Windesheim gaan in gesprek met studenten en ouderen over hun ervaringen.

Geraldine Visser, docent, Hogeschool Windesheim
Vera Ploeger, docent, Drenthe College

Sessie 4

Ontwerpsessie: voorbereiden op laatste levensfase

Is het niet vreemd dat we ons wel goed voorbereiden op belangrijke gebeurtenissen in ons leven – een huwelijk, het kopen van een huis of de geboorte van kinderen – maar dat de meesten van ons zich niet of nauwelijks voorbereiden op de laatste levensfase? Juist deze voorbereiding is erg belangrijk, want het vroegtijdig in kaart brengen van deze fase creëert rust voor zowel u als uw naasten. Alleen wanneer is het moment om hiermee te beginnen? En vooral ook; hoe?

Ruim 40 zorginstellingen in Drenthe, verenigd in drie netwerken, maken zich gezamenlijk sterk om inwoners van de provincie Drenthe te bewegen zélf de regie te nemen op de voorbereiding van hun laatste levensfase. Dit doen zij o.a. door een publiekscampagne. In deze ontwerpsessie nemen we u mee in de stappen die al gezet zijn en gaan we graag het gesprek aan: hoe zouden wij u kunnen stimuleren om na te denken over de laatste levensfase?

Jaap te Velde, coördinator Integrale Ouderenzorg Drenthe, HZD
Rika Roffelsen, coördinator, Netwerk Dementie Drenthe
Isa Vriese, Design Thinker, Conceptontwikkelaar & Creatief Producent, SEZW

}

14:00

Wisseling van sessieronde

}

14:10

Sessieronde 2

Sessie 1

Good Goan: lessen en successen van prettig oud worden in Markelo

Uitgaan van de wensen en behoeften van ouderen zelf en een netwerk opzetten voor, door en met ouderen, zodat ouderen prettig oud kunnen worden in Markelo. Dat was de ambitie van de ouderenvereniging Markelo, twee huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties, welzijn en de gemeente Hof van Twente in 2019. Samen staan zij aan de basis van een inmiddels goed lopend netwerk ouderenzorg. Wat was de waarde de afgelopen 1,5 jaar in Coronatijd? Welke lessen kunnen we leren en hoe ziet échte ouderenparticipatie eruit? In deze workshop komt het aan bod!

Elma van Dongen, adviseur, Proscoop
Martine Leuveld, sociaal werker, Salut welzijn
Hans Peter Wittingen, adviseur, Proscoop
Gerda Vedders, Ouderenvereniging Markelo

 

Sessie 2

Dynamisch Balanceren, de toekomst van publiek leiderschap

Wat vragen de grote opgaven van dit moment van het publiek leiderschap? Met deze vraag ging Trendbureau Overijssel aan de slag. Dat leverde een hoop interessante inzichten op, die we in deze interactieve sessie graag delen.

Alvast een eerste tipje van de sluier; Publiek leiderschap gaat niet alleen maar over bestuurders van overheden of het management van publieke organisaties. Iedereen kan publiek leiderschap tonen! Van belang is om te bepalen; Welke mate van leiderschap nodig is op dit moment en in deze specifieke context. Hoe?
Deze sessie geeft u inzicht in de ‘Harige Monsters’ waar u mee te maken heeft.

Karen van Rhijn, programmamanager, Trendbureau Overijssel

Sessie 3

Bestrijding eenzaamheid, zingeving, meedoen

Meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich wel eens eenzaam te voelen. Dit heeft nadelige fysieke en mentale gevolgen. Gelukkig zijn er, ook in de regio Drenthe/Overijssel, initiatieven opgezet om eenzaamheid te verminderen.
In dit inspirerende rondetafelgesprek vertellen twee eenzaamheidsinitiatieven uit de regio over hun activiteiten: welke lessen kunnen zij delen?
Ook gaan we in gesprek met de lokale coalitie eenzaamheid: wat kan de gemeente hierin betekenen?

Lea Bouwmeester, adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie
Yvonne Kleinbussink, ZonMw project Van Begraafplaats naar Ontmoetingspark Bovenbroek
Benno ten Brinke, ZonMw project Van Begraafplaats naar Ontmoetingspark Bovenbroek

Lex van Velsen, ZonMw project LEAVES
Willie Oldengarm, adviseur/partner Eén tegen eenzaamheid, VWS

Sessie 4

Positieve gezondheid in de praktijk: al doende leren

In deze workshop gaan we met professionals, studenten en ouderen in gesprek over: wat betekent Positieve Gezondheid in de praktijk? Binnen de Ad Service, Welzijn & Zorg van NHL Stenden staat Positieve Gezondheid centraal, maar wat betekent dit eigenlijk? En hoe geef je dit handen en voeten in de praktijk? Met studenten werken we vanuit een zogenaamde ontwerpgerichte benadering. Dit betekent dat de praktijk leidend is in het leren en er worden voorbeelden gedeeld hoe Positieve Gezondheid vorm krijgt in mooie initiatieven en verbeteringen. Deze aanpak heeft betekenis in de praktijk, maar ook studenten leren anders kijken en luisteren naar wat mensen nodig hebben. Het Zorg Innovatie Forum leidt een door ZonMw gefinancierd project in Coevorden: “Wat beweegt Ouderen”, en zal illustreren hoe een ontwerpgerichte benadering in de praktijk zich kan ontwikkelen.

In de workshop wordt de deelnemer uitgedaagd om te ervaren wat ontwerpgericht denken en doen is.

Mirjam Valk, senior adviseur Zorg Innovatie Forum
Marjolanda Hendriksen, studiecoach NHL Stenden
Floor de Vos, projectmedewerker Zorg Innovatie Forum

}

15:10

Koffie- en theepauze

 

}

15:30

Sessieronde 3

U heeft de keuze uit de volgende sessies:

Sessie 1

Van onderzoek over, naar onderzoek voor, met en door ouderen

Citizen science, oftewel onderzoek met burgers, kan veel mogelijkheden bieden. Zeker met ouderen kan ouderenparticipatie vormgegeven worden, kunnen zij waardevolle inzichten delen over hun leven en dus de kennis die de vergrijzing met zich meebrengt verzilveren.
In deze sessie zoomen we in op deze manier van onderzoek doen, waar het niet onderzoek over ouderen is maar onderzoek voor, met en door ouderen.

Franka Bakker, Associate Lector Goed Leven met Dementie, Windesheim

Sessie 2

Ontwerpsessie Wonen: woon- en leefomgeving

In deze workshop over wonen en leefomgeving vanuit inwonersperspectief, die wordt begeleid door Karin Kalverboer,  komen twee thema’s aan bod:

‘Het Gebied is de Kas en de Klas’
Henk Willem Tiktak

Met z’n allen de schouders eronder zetten, en het samen doen is een nieuwe manier van organiseren. De komende omgevingswet biedt daar oplossingsrichtingen voor: lokaal gebiedscoöperaties opzetten en lokaal meer gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen. Naast het publiek-private speelveld ontstaat er zo het 3e speelveld: die van de inwoners van het gebied zelf. De ervaring leert dat in dit nieuwe publiek-burgerlijk-private krachtenveld nog gezocht moet worden naar een nieuwe vorm van samenwerking. Daar hebben we een leeromgeving voor bedacht, waar u in deze workshop over kunt meedenken.

 

De Borgstee in Vledder, het resultaat van een burgerinitiatief
Cees Hesse

Stichting Onder Dak Vledder heeft met inwoners van Vledder in Drenthe in vier jaar tijd een nieuwe woon-zorgvoorziening gerealiseerd: de Borgstee; sociale huurwoningen, koopwoningen en wonen voor mensen met een zwaardere zorgindicatie. Er wordt samengewerkt met zorgaanbieder NNCZ, wat vraagt om goede communicatie tussen inwoners, naasten en zorgverleners en wederzijds begrip en het toegroeien naar rollen waar plek is voor formele én informele zorg. In deze workshop leert u meer over het burgerinitiatief De Borgstee, en hoe de samenwerking tussen alle partijen verloopt.

 

Karin Kalverboer, Platform Pouwer, ZIF
Cees Hesse, voorzitter Dorpsbelang Vledder en initiator en uitvoerder van het project
Henk Willem Tiktak, bestuurder, De Coöperatieve Samenleving

 

 

}

16:30

Einde regiotour en napraten onder het genot van een drankje

Locatie en Coronatoegangsbewijs

Locatie

Provinciehuis Overijssel
Luttenbergstraat 2
8011 Zwolle

 

Coronatoegangsbewijs

Bij binnenkomst wordt een coronacheck uitgevoerd. Dit is verplicht in verband met de huidige maatregelen, waarbij mensen die naar een bijeenkomst komen een QR-code via de coronacheck-app moeten kunnen laten zien. Deze QR-code krijgt u als één van de volgende drie situaties aantoonbaar is:

  1. dat u volledig bent gevaccineerd
  2. dat u een herstelbewijs heeft (bewijs van een positieve coronatest van minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen geleden)
  3. óf dat u de afgelopen 24 uur negatief bent getest 

Het is daarom belangrijk dat u deze app op uw telefoon installeert en de QR-code alvast aanmaakt.
Wilt u liever een geprinte QR-code meenemen, dan kunt u deze aanmaken op https://coronacheck.nl/nl/print/
Meer informatie leest u hier, op de website van de Rijksoverheid.

 

Ontmoet de sprekers

Zij inspirereren en zetten aan tot actie

Sprekers

Achterop

Giny Achterop

Lid bestuur, Alzheimer Nederland afdeling Drenthe
Bakker

Franka Bakker

Associate Lector Goed Leven met Dementie, Windesheim
Bekendam

Denise Bekendam

Tweedejaars student Toegepaste Gerontologie, Windesheim
Bouwmeester

Lea Bouwmeester

Adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie
Brinke

Benno ten Brinke

ZonMw project Van Begraafplaats naar Ontmoetingspark Bovenbroek
Broekema

Marike Broekema

Beleidsregisseur Gezondheid & Vitaliteit, Provincie Drenthe
Dongen

Elma van Dongen

Adviseur, Proscoop
Floor

Elisabeth Floor

Adviseur, ProScoop
Geluk

Anjo Geluk

Voorzitter, Denktank 60+ Noord en lid Raad van Ouderen

Hendriksen

Marjolanda Hendriksen

Studiecoach NHL Stenden
Hesse

Cees Hesse

Voorzitter, Dorpsbelang Vledder

Hilhorst

Pieter Hilhorst

Raadslid, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Idenburg

Annemarth Idenburg

Directeur, Trendbureau Overijssel

Johannes

Annemarie Johannes

Directeur, Virtask
Kalverboer

Karin Kalverboer

Coördinator, Platform Pouwer en directeur, Zorg Innovatie Forum

Kleinbussink

Yvonne Kleinbussink

ZonMw project Van Begraafplaats naar Ontmoetingspark Bovenbroek
Koesveld

Ernst van Koesveld

Directeur-generaal, Ministerie van VWS
Kuipers

Hans Kuipers

Gedeputeerde, Provincie Drenthe

Leuveld

Martine Leuveld

Sociaal werker, Salut welzijn
Loon

Ria van Loon

Denktank 60+ Noord en lid Raad van Ouderen

Manusiwa

Gusta Manusiwa

Meyboom

Betty Meyboom

Voormalig huisarts en hoogleraar Huisartsgeneeskunde en voormalig voorzitter Nationaal Programma Ouderenzorg (ZonMw), lid Adviescommissie Voltooid Leven

Morskate

Theo Morskate

Bestuurslid  
Olde Reuver of Briel

Alice Olde Reuver of Briel

Projectleider, Good Goan
Oldengarm

Willie Oldengarm

Adviseur/partner Eén tegen eenzaamheid, VWS
Oosterhof

Aad Oosterhof

Practor, Practoraat Zorg & (Sensor)technologie, Drenthe college en kwartiermaker, Technologie en Zorgacademie Drenthe

Ploeger

Vera Ploeger

Docent, Drenthe College
Rhijn

Karen van Rhijn

Programmamanager, Trendbureau Overijssel
Roffelsen

Rika Roffelsen

Coördinator, Netwerk Dementie Drenthe
Schepers

Gerda Schepers

Oudste lid van ouderendelegatie Drenthe Overijssel, o.a. actief in participatieraad Deventer
Sol

Mieke Sol

Denktank 60+ Noord en regiodelegatie Drenthe/Overijssel
Tiktak

Henk Willem Tiktak

Bestuurder, De Coöperatieve Samenleving
Ubro

Jitro Ubro

Lid participatieraad Zwolle
Valk

Mirjam Valk

Regio-coördinator ouderendelegatie Groningen/Friesland, senior adviseur, Zorg Innovatie Forum
Vedders

Gerda Vedders

Ouderenvereniging Markelo
Velde

Jaap te Velde

Coördinator Integrale Ouderenzorg Drenthe, HZD
Velsen

Lex van Velsen

ZonMw project LEAVES
Visser

Geraldine Visser

Docent, Hogeschool Windesheim
Vos

Floor de Vos

Projectmedewerker Zorg Innovatie Forum
Vriese

Isa Vriese

Design Thinker, Conceptontwikkelaar & Creatief Producent, SEZW
Wisselink

Rik Wisselink

Programmamanager, Active & Assisted Living (AAL), ZonMw

Witte

Roy de Witte

Gedeputeerde, Provincie Overijssel

Wittingen

Hans Peter Wittingen

Adviseur, Proscoop
Zwiers

Lisa Zwiers

Communicatiemedewerker, Zorg Innovatie Forum

Schrijf u nu in voor de Regiotour Drenthe & Overijssel

Bouw op vrijdag 8 oktober 2021 samen met uw vakgenoten actief mee aan oplossingen voor en met ouderen.
De regiotour is geheel online te beleven.

Deelname aan de fysieke regiotour bij u in de buurt

- Regio Groningen/Friesland in 17 februari 2022

- Regio Zuid-Holland Noord datum nog bekend te maken

Groepsinschrijving
Wilt u met meer dan vijf collega's inschrijven. Mail ons dan op [email protected] en wij ontzorgen u door de inschrijving voor u te regelen.

Leveringsvoorwaarden
Op uw inschrijving zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze hier vinden.

Over de Regiotour

Drenthe & Overijssel

Wonen, welzijn en zorg in een vitaliserende omgeving

 

Regiotour 8 oktober 2021
In iedere regio bereiden we de regiotour voor met de ouderendelegatie uit deze regio, iedere delegatie is verbonden aan BeterOud en komt voort uit het ‘Nationaal Programma Ouderenzorg’ (NPO). Een van de motto’s van onze regiotour is ‘niet over ons, zonder ons’ en daarom vinden wij het belangrijk om ouderen te betrekken bij de regiotour. Betrekken bij het samenstellen van het programma, maar zij hebben zeker ook een rol tijdens de regiotour. Als spreker in het plenaire programma, om toelichting te geven over mooie projecten, om vragen te beantwoorden over wat ouderen nu echt belangrijk vinden of als deelnemer. Meer informatie over de regionale ouderennetwerken vindt u hier.

Wilt u meedenken over de inhoud van de regiotour?
We nodigen u van harte uit om mee te denken. Dit kunt u doen door deze korte vragenlijst in te vullen: en ons te voorzien van input over thema’s die volgens u relevant zijn, welke mooie projecten en praktijkvoorbeelden u kent, et cetera.

Regio Drenthe & Overijssel
De inspraak van ouderen staat centraal bij Platform Pouwer. Er is steeds meer aandacht voor de kennis en ervaring van ouderen. Plannen en projecten worden niet over maar samen mét ouderen gemaakt. Op die manier sluit het beter aan bij hun wensen en behoeften.

Platform Pouwer is de plek voor activiteiten rond ouderenparticipatie in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Ouderen bedenken plannen en geven invulling aan hun toekomst samen met professionals. Een stem die gehoord mag worden, en dat kan via Platform Pouwer.

Ouderendelegatie
Een club actieve jonge en oudere 65-plussers, mensen met een dosis aan eigen ervaring en een eigen netwerk, vanuit verschillende achtergronden en visie, die de stem van ouderen vertegenwoordigt in hun regio/provincie. Zij voeden ook de agenda van de Pouwer Regiotafels en denken mee met de landelijke Raad van Ouderen.
De provincies Friesland en Groningen vormen samen een delegatie, en de provincies Drenthe en Overijssel zijn ook samengevoegd in een delegatie.

Meer informatie over Platform Pouwer vindt u hier.

WEtenschap en praktijk

Raak tijdens de regiotour geïnspireerd door een combinatie van wetenschap en praktijk.

over de domeinen heen

Vooral door over de domeinen zorg & welzijn heen te werken kunnen we het leven voor ouderen plezierig maken.

niet over ons zonder ons

We praten tijdens de regiotour niet over ouderen maar mét ouderen. 

Met medewerking van