Landelijke conferentie

‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden, mantelzorgers én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen?

Wij nodigen u van harte uit om op woensdag 24 november in het NBC te Nieuwegein samen met andere professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk te delen. Met gedeelde kennis en inspiratie, kunnen we dan weer verder met, voor en als nieuwe generatie ouderen.

 

Conceptprogramma

‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ – woensdag 24 november NBC Nieuwegein

}

08:45

Ontvangst deelnemers

Koffie en thee. Opening informatiemarkt.

}

09:30

Aanvang conferentie

Woord van welkom door programmadirecteur Tabitha Lamers
Introductie dagvoorzitter Robbert Huijsman

}

09:45

We leven langer, zijn we eeuwig houdbaar

Iedereen wil zo lang mogelijk gezond blijven. Maar hoe kunnen we onze levensduur verlengen zonder ziek te zijn?
We nemen u mee in de wereld van veroudering. U hoort de oorzaken van veroudering, de stand van de ouderengeneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Zo ervaart u haarfijn wat u zélf kunt doen om de statistiek te ontstijgen en straks 120 jaar te worden, of nog veel en veel ouder.

Andrea Maier, Professor in Medicine & Healthy Ageing, Co-Director Centre for Healthy Longevity, @Age, National University of Singapore, Vrije Universiteit Amsterdam

}

10:10

Ieder mens is anders

We hebben als samenleving de neiging om oudere mensen in hokjes in te delen, zoals ‘kwetsbaar’ of ‘eigenwijs’. Dit doet geen recht aan de grote en groeiende diversiteit onder ouderen en het beperkt mensen in hun vrijheid en mogelijkheden. Hoe kunnen we met elkaar een gemeenschap vormen waarin ieder mens zich gezien en gewaardeerd voelt, met eigen kracht en kwetsbaarheid?

Tineke Abma, directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar Ouderenparticipatie aan het Leids Universitair Medisch Centrum
Magda Römgens, mrs. Senior Pride 2021

}

10:30

Betekenisvolle derde en vierde levensfase

In de afgelopen eeuw kregen we een levensfase cadeau. We worden ouder en blijven bovendien langer gezond. Hierdoor hebben velen van ons na hun pensionering nog een flink aantal jaren voor zich die zij naar eigen wens kunnen besteden. Terwijl men vroeger na pensionering vaak versleten was, in minder goede gezondheid verkeerde en vooral behoefte had aan rust, geldt dit voor veel gepensioneerden van nu niet meer. Mensen zijn vaak nog relatief gezond en vitaal en ze kunnen, willen en doen nog van alles.

Pieter Hilhorst, Raadslid, Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS)

}

10:50

Koffie- en theepauze

 

}

11:20

Een parade van pitches

Inspirerende pitches met ouderen en jongeren over (sociale) innovaties.

}

11:35

De leefomgeving

Op individueel niveau zijn onderlinge verschillen in gezondheid onvermijdelijk, maar ook tussen groepen burgers bestaan er aanzienlijke en systematische verschillen in gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke ongelijkheid in hoge mate afhankelijk is van iemands sociaal-economische positie, opleidingsniveau en leefomgeving.

Clementine Mol, bouwkundig arts, Cordaan 

}

11:55

Nieuwe kijk op wijken, wonen en zorg met verbeelding en ontwerpkracht

Ontwerpkracht is nodig om bestaande woonwijken en groeiende zorgbehoefte beter op elkaar af te stemmen. Vergrijzing en ingrijpende veranderingen in de zorg vergen ruimtelijke aanpassingen, met name van woonwijken. Met de brede oogst die Who Cares opleverde en reeds bestaande plannen van ontwerpers en professionals uit de zorg, om de leefomgeving van kwetsbare mensen te verbeteren als uitgangspunt, wordt nu gekeken naar welke stappen genomen moeten worden en hoe onze woonwijken daadwerkelijk aan te passen.

De ouderen zijn aan het woord: over hoe we een sterke sociale structuur kunnen creëren, over financiële vraagstukken, over informele zorg en de aansluiting daarvan op formele zorg, over de noodzakelijke versnelling van de bouwopgave en de politieke druk die we als ouderen kunnen uitoefenen op de overheid.

}

12:15

Reflectie door ouderen

 

}

12:30

Lunchpauze

U heeft tijdens de lunchpauze de mogelijkheid de informatiemarkt met projectvoorbeelden te bezoeken, te netwerken of even rust te nemen.

}

13:30

Sessieronde 1

U heeft de keuze uit verschillende sessies:

}

14:30

Pauze

}

14:45

Sessieronde 2

U heeft de keuze uit verschillende sessies:

}

15:45

Pauze

}

16:00

Sessieronde 3

U heeft de keuze uit verschillende sessies:

}

17:00

Einde conferentie en aanvang borrel

Thema’s die tijdens de sessierondes aan bod komen zijn (in willekeurige volgorde)

  Sessie

  Gezondheid als ontwerpopgave

  Je kunt precies weten wat je zoekt in een partner, en er toch maar niet in slagen om de ware te vinden. Verliefdheid overvalt een mens veel vaker op een onbewaakt ogenblik. Misschien zelfs wel bij de persoon waarvan je het niet had verwacht. Want wat werkelijk van waarde is, laat zich vaak niet in lijstjes of cijfers vangen. Het laat zich wel kennen, beleven en ervaren. Zo is het in de liefde, en zo is het eigenlijk ook als het gaat om de zorg voor elkaar.

  In deze sessie leer je om dat wat ons raakt in kunnen zetten om in de zorg richting de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken. Jetske neemt u mee in een pleidooi om onze gezondheid als ontwerpopgave te zien. Om vanuit dat wat ons werkelijk raakt onze een eigen rol in gezondheid vorm te geven.
  Ontdek hoe we ontwerpers andere waarden centraal stellen en met creatieve interventies de toekomst nieuwe richting geven. Leer om zelf ontwerper van een gezonde toekomst te worden.

  Jetske van Oosten, social innovator, impactdesigner, curator en schrijver

  Sessie

  Leefplezier in de ouderenzorg: hoe betrek je de naasten?

  Betekenisvolle relaties zijn van groot belang voor ons welbevinden. Ook voor verpleeghuisbewoners zijn de relaties met hun naasten, zoals familie, vrienden en andere belangrijke anderen, heel bepalend voor hun leefplezier. Toch blijkt in de praktijk dat veel zorgmedewerkers nog weinig gericht zijn op de samenwerking met naasten, en dat zij zich niet goed toegerust voelen om hiermee aan de slag te gaan.
  In deze sessie gaan we op zoek naar de optimale wisselwerking binnen de ‘driehoek’ van bewoners, naasten en zorgmedewerkers. Welke plek hebben naasten in het verpleeghuis? Wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden? Hoe ga je met elkaar de relatie aan, maar geef je elkaar ook de ruimte? En wat vraagt dit van bestuur en management? We delen bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, spreken erover met betrokkenen en gaan met elkaar aan de slag aan de hand van eigen ervaringen uit de praktijk.

  Voorzitter:
  Josanne Huijg, senior onderzoeker, Leyden Academy

  Sprekers:
  Ilse Haasnoot, gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie, Topaz

  Mandy Visser, postdoc onderzoeker, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

  Marleen Dohmen, onderzoeker, Leyden Academy

  Sessie

  Groeiende diversiteit onder ouderen: zorg van de toekomst

  Steeds meer ouderen hebben een niet-Nederlandse achtergrond. Deze achtergronden worden ook steeds diverser. Dit roept de vraag op: welke behoeftes aan zorg en ondersteuning hebben deze ouderen? In deze sessie gaan we samen in gesprek over en aan de slag met de bevindingen van een praktijkgericht onderzoek in de regio Amsterdam dat deze vraag trachtte te beantwoorden. Het onderzoek bestond uit meer dan zestig interviews met ouderen zelf, hun naasten en zorgverleners en een kwantitatieve prognose op basis van CBS-data (ruim 400.000 Amsterdammers). We presenteren de bevindingen, waarna drie panelleden erop reageren: een zorgverlener, een naaste en een oudere. Vervolgens gaan we met elkaar aan de slag: hoe kunnen we deze bevindingen plaatsen? Wat past hierbij in de praktijk en wat is er nog nodig? We hopen zo verdere stappen te zetten om samen tot zorg en ondersteuning te komen die past bij toenemende diversiteit.

  Voorzitters:
  Jolanda Lindenberg, senior onderzoeker, Leyden Academy

  Nina Conkova, senior onderzoeker, Leyden Academy

  Sprekers:
  Lucia Martis, welzijnswerker, ProFor

  Trudy Roek, concern adviseur Amstelring, projectleider Aandacht voor niet-westerse migranten

  Sessie

  Werk aan de winkel; sámenwerken voor zinvolle dagactiviteiten

  Het deelnemen aan zinvolle dagactiviteiten betekent voor mensen met dementie en hun naasten: in contact blijven met jezelf, in contact blijven met anderen en in een veilige en vertrouwde setting leren omgaan met (de gevolgen van) dementie. Het Ministerie van VWS werkt de komende jaren met gemeenten en andere betrokken partijen aan de versterking van het aanbod voor thuiswonende mensen met dementie; in deze sessie informeren we u daarover. We bespreken wat er bij de ambitie om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te kunnen laten doen, komt kijken. Ook kijken we naar de lessen die we opgedaan hebben als het gaat om de doorontwikkeling van dagactiviteiten.

  Vervolgens nemen we een kijkje in de praktijk. Welke inhoudelijke en samenwerkingsvraagstukken komen partijen zoals sociaal werk, zorg en gemeente tegen, als zij werk willen maken van laagdrempelige en vernieuwde dagactiviteiten in de wijk. Tot welke werkbare oplossingen weten zij te komen? En wat betekent dit voor de samenwerking tussen partijen?

  Voorzitter:
  Hilde van Xanten, expert, Movisie, kennis en aanpak sociale vraagstukken / consortium BeterOud

  Sprekers:
  Hans Alderliesten, senior adviseur, Movisie

  Sessie

  Ontwerp voor ontmoeten; hoe de gebouwde Omgeving uitnodigt tot contact

  ‘Elk woongebied geschikt en inclusief voor alle inwoners’, dat is het ideaal van de inclusieve wijk. Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ontwikkelde in het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk samen met 22 gebiedscoalities de bouwstenen hiervoor. Een van de onderwerpen is de leefomgeving: hoe komen we tot een prettige sociale en fysieke leefomgeving en hoe maak je een buurt voor iedereen? Ianthe Mantingh van Zijdekwartier Architecten ontwikkelde het raamwerk van Ontwerp voor ontmoeten. Dit omvat de buurt, de route van straat naar huis, het woonblok, de drempelzone en de woning. Op al die schaalniveaus kunnen ingrepen in de ruimtelijke omgeving bijdragen aan het thuisgevoel in de woonomgeving. Het begint bij alledaagse ontmoetingen en vluchtig contact, die belangrijk zijn voor de sociale netwerken in buurten, van buren en buurtgenoten die elkaar informeel steunen. Deze netwerken maken dat mensen elkaar helpen en een oogje in het zeil houden. Maar dan moeten mensen wel de ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten.

  Na een korte uiteenzetting over de bouwstenen van de inclusieve wijk door Annette Duivenvoorden geeft Ianthe Mantingh een inspiratielezing over waar we op moeten letten bij het inrichten van onze buurten en dorpen met onze vergrijsde toekomst in het achterhoofd. De lezing is gebaseerd op de publicatie Ontwerp voor ontmoeten, waarin de betekenis van het ontwerp van gebouwen en woonomgevingen voor de zelfredzaamheid van mensen wordt verkent.

  Ianthe Mantingh, architect-directeur, Zijdekwartier architecten

  Annette Duivenvoorden, projectleider, Platform31

  Sessie

  BeterOud: Een recept voor een gesprek over Veilige mobiliteit

  Mobiliteit is belangrijk voor behoud van zelfredzaamheid en eigen regie van ouderen. Maar levensgebeurtenissen kunnen de mobiliteit enorm veranderen. Het is van belang om in gesprek te gaan over (preventieve) oplossingen voor behoud van mobiliteit. Dit gesprek kan voor professionals uit de ouderenzorg en naasten echter lastig zijn. Daarom is er binnen de werkplaats Veilige Mobiliteit van BeterOud een hulpmiddel in de vorm van gesprekskaarten ontwikkeld. Deze gesprekskaarten helpen om het gesprek over mobiliteit en verkeersveiligheid beter te kunnen voeren. In deze sessie worden de totstandkoming en het gebruik van de gesprekskaarten toegelicht. Ook gaan we in gesprek met een oudere over mobiliteit en deelt een professional uit de ouderenzorg zijn ervaring met het gebruik van de gesprekskaarten in praktijk.

  Tamara Bouwman, onderzoeker, Vilans

  Esmée Doets, specialist Fit & Gezond, Kenniscentrum voor Sport en Bewegen

   

  Sessie

  Dutch Design Week 2021

  Alleen sámen zijn we in staat om de veranderingen te realiseren die nodig zijn om ons gezonder te laten leven. Daarover gaat de expositie Chronic Health – vital changes for a caring society, die tijdens de Dutch Design Week van 16 okt t/m 24 oktober te zien was in Eindhoven. Jetske van Oosten, curator van de tentoonstelling, neemt het publiek mee langs inspirerende voorbeelden waarin ontwerpers samen met patiënten, buurtbewoners, lokale ondernemers, boeren, zorginstellingen, woningcorporaties en vele anderen werken aan de toekomst van de (ouderen)zorg. Maak kennis met de nieuwe makers van de gezonde samenleving!

  Jetske van Oosten, social innovator en curator van de Embassy of Health
  Marieke Rietbergen, oprichter, Design Innovation Group

  Sessie

  Waardevolle ontmoetingen: grenzen vervagen

  In deze online sessie staan drie intergenerationele projecten centraal die bijdragen aan betekenisvol contact tussen jong en oud en het beïnvloeden van de beeldvorming over en weer, namelijk Zomervisite, Slowdates en ENCOUNTER.
  De drie initiatieven worden toegelicht aan de hand van vragen als: wat heeft het de deelnemers gebracht? Wat zijn waardevolle lessen die zij meenemen?
  In een rondetafelgesprek worden deze en vele andere vragen beantwoord door de onderzoekers en kunstenaars zelf.

  Voorzitters:
  Jolanda Lindenberg, senior onderzoeker, Leyden Academy

  Danielle Swart, manager Jo Visser fonds

  Sprekers:
  Saskia Lenis, junior projectleider, Stichting JOW!

  Machteld van der Meij, programmamanager , Slowdates

  Joost van Wijmen, kunstenaar en designer, ENCOUNTER

   

  Sessie

  Stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt 

  Senioren blijven steeds langer zelfstandig wonen. Niet elke woning is hiervoor geschikt. Soms kan de woning of het wooncomplex zo worden aangepast, dat senioren er kunnen blijven wonen als fysieke of gezondheidsproblemen optreden. Een alternatief is verhuizen naar een geschikte woning en woonomgeving. Welke interventies zorgen ervoor dat senioren zich meer gaan oriënteren op een passende woonsituatie?

  Platform31 voerde een quickscan uit naar een effectieve aanpak van doorstroming van senioren op de woningmarkt.Zij ordende bestaande instrumenten in vijf interventie-categorieën: passend wonen, op weg helpen, ontzorgen, prijsprikkel en voorrang geven. Omdat geen van de interventies op zichzelf effectief blijken te zijn, zetten gemeenten en woningcorporaties vaak meerdere instrumenten naast elkaar in. Bij het toepassen van interventies is maatwerk het sleutelwoord. Met twee voorbeelden uit de praktijk wordt verdieping gebracht op wat mogelijkheden zijn.

  Erwin Smit, projectleider wonen en zorg, Platform31

  Twee praktijkvoorbeelden

  Sessie

  Een woonzorgvisie: geen standaard, wel veel keuzes

  Tweederde van de gemeenten heeft volgens de Taskforce Wonen en Zorg geen woonzorganalyse uitgevoerd. Zij hebben hierdoor onvoldoende zicht op hoeveel mensen behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, wat eventuele verschillen zijn tussen wijken en welk aanbod er eventueel extra nodig is. Deze analyse is nodig om gericht te kunnen sturen op wonen, zorg en welzijn én vormt de basis voor een woonzorgvisie.

  Voor 30 gemeenten organiseert Platform31 een kennis- en leertraject woonzorgvisie voor ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Gemeenten zoeken samenwerking met woningcorporaties en zorgpartijen om tot een woonzorgvisie te komen. Samen duiden zij de opgave wonen en zorg, bepalen de ambitie en denken na over oplossingsrichtingen.

  Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op de betekenis van een woonzorgvisie

  Susan van Klaveren, projectleider wonen en zorg, Platform31

  Twee voorbeeld gemeenten

  Sessie

  Positieve Gezondheid: hoe een ander gesprek leidt tot samenwerking over de grenzen van de zorg heen.

  Werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid betekent aansluiten bij wat voor de ander van betekenis is. Als je vanuit deze brede blik op gezondheid met cliënten in gesprek gaat, kan er een breed palet aan behoeftes naar voren komen. De oplossingen voor deze behoeftes zijn niet altijd binnen de eigen organisatie te realiseren.

  Samenwerking met collega’s uit andere domeinen ligt dan voor de hand. Hoe organiseer je die samenwerking terwijl je tegelijkertijd recht blijft doen aan het gedachtegoed van Positieve Gezondheid? Hoe krijg je overzicht op het palet aan behoeftes van je cliënten? Hoe breng je in beeld waar al contacten met organisaties in de omgeving liggen? En welke stappen zet je vervolgens?

  Voorzitter:
  Femke de Wit, senior adviseur advies en implementatie, Vilans 

  Sprekers:
  Liselotte van Bokhoven, bestuurder, Maaswaarden

  Dianne Engels, bestuurder Joriszorg

  Marieke Sterenborg, senior adviseur, Vilans 

  Elize van Wijk, onderzoeker en adviseur, Vilans

   

   

   

  Sessie

  Workshop Financiering van woonvarianties voor senioren

  Er is de behoefte aan nieuwe woonvormen voor senioren. Platform31 ondersteunt en inspireert initiatiefnemers van woonvariaties voor senioren. Een haalbare businesscase is een flinke puzzel. De financiering is complex, want geldstromen voor wonen, zorg en welzijn zijn gescheiden. Aan de hand van gerealiseerde woonvariaties herleidde Platform31 drie businesscases en maakte hier een publicatie over. Jasper Klapwijk een van de auteurs geeft hier een toelichting op. 

  Frank van der Voort van het RVO gaat in op mogelijkheden van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg voor initiatiefnemers. Hij geeft tips mee voor het benutten van de regeling.

  Bert Pathuis, initiatiefnemer van Huis van Zeijen geeft toelichting op zijn praktijkvoorbeeld toe. En we staan stil bij de vraag: wat is nog meer nodig om de groei van woonvariaties voor senioren te versnellen.

  Sprekers:
  Bert Pathuis, initiatiefnemer van Huis van Zeijen,

  Jasper Klapwijk, Kantelingen,

  Frank van der Voort, senior adviseur, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

  Annette Duivenvoorden, projectleider, Platform31

  Sessie

  Gebruikersbetrokkenheid bij de inzet van e-health

  E-health in de zorg wordt steeds meer ingezet, maar veel mensen vinden dit vaak nog best spannend. Want hoe stel je de behoeften van senioren nu centraal bij de ontwikkeling en implementatie van e-health-toepassingen? Tijdens deze sessie nemen we jullie mee in de verschillende fasen van uitrol van e-health in zorgorganisaties. Er komen sprekers uit de praktijk vertellen over hun ervaring met het ontwikkelingen én implementeren van innovaties. Deze sessie heeft als doel om relevante kennis met elkaar uit te wisselen en zo samen de zorg te verbeteren.

   

  Sessie

  Bruisende samenwerking met en voor mantelzorgers

  Leusden en Land van Cuijk deden mee als lokale lerende praktijken aan In voor mantelzorg-thuis. Een driejarig programma van Movisie en Vilans met als doel een betere samenwerking met en voor mantelzorgers. De lerende praktijken werkten 2 jaar volgens de methode van waarderend onderzoeken aan verbeteracties.
  In deze sessie delen Hans Sybrandy en Marieke Kerstens hun experimenten, resultaten en geleerde lessen. Hans kan enthousiast vertellen hoe ze in Leusden er samen voor hebben gezorgd dat  mantelzorgers gebruik maken van passende (vrijwillige) hulp. En Marieke hoe ze als 5 gemeenten hebben samen gewerkt met draagvlak van mantelzorgers, professionals, bestuurders en wethouders aan de Uitvoeringsnota Mantelzorg.

  Voorzitter:
  Yvonne de Jong, programmaleider, Vilans

  Sprekers:
  Hans Sybrandy, projectleider lerende praktijk Leusden

  Marieke Kerstens- Gerrits, beleidsmedewerker Sociaal Domein en Kerngroeplid lerende praktijk Land van Cuijk

   

  Sessie

  Ouderen praten mee over activiteiten en beleid

  Hoe geef je dit vorm? Twee voorbeelden uit de praktijk

  ‘Praat met ouderen, in plaats van over ouderen.’ Hoe ga je dit gesprek aan? En wat levert het op? Je hoort de praktijkverhalen over de aanpak in Ouder-Amstel en Almere. In deze sessie krijg je tips over hoe je deze werkwijze zelf toe kunt passen en waar je rekening mee moet houden. Uiteraard nodigen we ook de ouderen zelf uit om te vertellen over hun ervaringen.

  Aanpak in Almere

  De gemeente Almere heeft de wensen van ouderen meegenomen in hun nieuwe meerjarenstrategie t.a.v. ouderenbeleid. Dit heeft zich vertaald in meerdere beleidsvoornemens. Nieuwsgierig hoe de aanpak hierin was, het resultaat een hoe verder? Ha Duong, beleidsmedewerker gemeente Almere, deelt haar bevindingen.

  Aanpak in Ouder-Amstel

  In Ouder-Amstel wilde de brede welzijnsorganisatie haar aanbod voor ouderen vernieuwen en meer toespitsen op wensen van jongere ouderen. Ook was de mening van samenwerkingspartners in het sociaal domein belangrijk. Margit Rechtuijt, ouderenwerker bij welzijnsorganisatie Coherente, vertelt over de voordelen van de aanpak om zowel ouderen zelf als de stakeholders actief te betrekken bij de vernieuwing. 

  Voorzitter:
  Els Hofman, senior projectleider, Movisie

  Sprekers:
  Esther Schrijver, onderzoeker, Movisie

  Ha Duong, beleidsmedewerker, gemeente Almere

  Margit Rechtuijt, ouderenwerker, welzijnsorganisatie Coherente

  Sessie

  Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner. Cliëntondersteuning is voor gemeenten en samenwerkingspartners een middel om het stelsel van zorg en welzijn nog verder te verbeteren: om het persoonsgerichter, betrouwbaarder en toegankelijker in te richten.

  In het Koploperproject Cliëntondersteuning wordt in 113 gemeenten gewerkt aan het versterken van cliëntondersteuning. Verschillende gemeenten grijpen het stijgende aantal ouderen aan om voor deze groep specifieke cliëntondersteuning aan te bieden. Hoe ziet deze ondersteuning eruit? Hoe bereik je ouderen überhaupt met deze ondersteuning? En wat levert het ouderen op? In deze workshop geven we antwoord op deze vragen, gaan we in op goede voorbeelden en vertelt een cliëntondersteuner over haar ervaringen.

  Els Hofman, senior projectleider, Movisie

  Joost de Haan, senior projectleider, Movisie

  Sessie

  Kunst in de zorg en ondersteuning

  Het grootschalige landelijke onderzoek van Leyden Academy en Amsterdam UMC heeft aangetoond dat kunst bijdraagt aan de kwaliteit van leven van ouderen. Tegelijkertijd is de praktijk weerbarstig en is ondanks deze positieve effecten, de inzet van kunst en cultuur in het aanbod van zorg en ondersteuning nog niet vanzelfsprekend.

  Voor een duurzame inbedding van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning zijn professionals nodig die op en over de grenzen van verschillende disciplines en domeinen werken. Kunstenaars kunnen hier een belangrijke rol in vervullen maar ook zorgprofessionals en bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties. Tijdens deze sessie gaan we in gesprek met vertegenwoordigers uit verschillende domeinen van wetenschap, kunst en zorg en ondersteuning. We praten over de uitdagingen en kansen die er liggen om ervoor te zorgen dat kunst en cultuur onderdeel worden van het integrale zorg- en ondersteuningsaanbod.

  Voorzitter:
  Lea Bouwmeester, adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

   

  Sessie

  Gestructureerde én integrale ouderenzorg – het Beter Oud recept

  In zowel Amsterdam als Rotterdam hadden de huisartsen de wens om de ouderenzorg beter te organiseren voor de groeiende groep kwetsbare ouderen. Dit doen zij in beide steden op basis van het Beter Oud model op basis van de handreiking kwetsbare ouderen thuis waarin 13 landelijk partijen actuele inzichten over zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen bijeen hebben gebracht. De regionale ondersteuningsstructuren Elaa en Samergo ondersteunen de huisartsen hierbij.

  In deze sessie gaan we in op de ingrediënten van het Beter Oud recept, tips en tricks voor het bereidingsproces en de resultaten die het heeft opgeleverd. Het Beter Oud recept met een Amsterdams en Rotterdams sausje!

  Sprekers:
  Monique Spierenburg, senior adviseur, Samergo

  Willemijn Looman, informatie-manager/adviseur, Samergo

  Sabina Mak, senior adviseur, Elaa

  Mathilde Dijk, senior adviseur, Elaa

  Sessie

  Ouderen en digitalisering: tips voor financieel veilig ouder worden

  In deze sessie vertellen ouderen en professionals over financieel misbruik en hoe je dit – als oudere, professionals, of omstander – kunt voorkomen.
  Vanuit ervaringen staan we stil bij hoe lokale allianties kunnen bijdragen bij preventie, hoe je veilig financieel ouder worden in je eigen omgeving stimuleert en hoe je als oudere weerbaar blijft in een groeiende digitale samenleving. We delen ervaringen en tips met elkaar op een interactieve manier.
  Wil je zelf je geldzaken veilig regelen of wil je eraan bijdragen dat ouderen minder kwetsbaar zijn voor financieel misbruik? Wees welkom!

  Ministerie van VWS

  Thema’s die tijdens de sessierondes aan bod komen zijn (in willekeurige volgorde):

   

  • Bereiken betrekken, participatie, goede voorbeelden en tools
  • Wonen; co-creatie, nieuwe woonvormen, in de wijk
  • Onafhankelijke cliëntenondersteuning. samenwerking tussen 120 gemeenten
  • Samenleven met de dood
  • Advanced Care Planning
  • Zorgvraag in de regio inventariseren
  • e-Health en digitale transformatie
  • Ouderenmishandeling
  • Integrale zorg/juiste zorg op de juiste plek
  • Wat hebben we geleerd over de implementatie van e-Health
  • Kunst in de zorg
  • Ouderen langer thuis, maar hoe dan?
  • Gezondheid is een ontwerpopgave
  • Zorgzame gemeenschappen en burgerinitiatieven
  • Leefplezier in de zorg.
  • Diversiteit en oudere migranten
  • Ontmoetingen tussen jong en oud, mooie voorbeelden
  • Persoonsgerichte zorg, positieve gezondheid
  • Domeinoversteigende samenwerking en governance
  • Solidariteit
  • Boundary work
  • Bestrijding eenzaamheid
  • Digitalisering
  • Gemeente en mantelzorgbeleid
  • Ouderenparticipatie
  • Netwerk Vitaler Oud
  • Thuis in de wijk
  Abma

  Tineke Abma

  Directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar Ouderenparticipatie aan het Leids Universitair Medisch Centrum

  Hilhorst

  Pieter Hilhorst

  Raadslid, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

  Huijsman

  Robbert Huijsman

  Hoogleraar Management en Organisatie Ouderenzorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit en bestuurder Geriant

  Jonge

  Hugo de Jonge

  Demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en demissionair viceminister-president
  Lamers

  Tabitha Lamers

  Programmadirecteur, Stichting Educatie Zorg & Welzijn (consortium BeterOud)

  Maier

  Andrea Maier

  Professor in Medicine & Healthy Ageing, Co-Director Centre for Healthy Longevity, @Age, National University of Singapore, Vrije Universiteit Amsterdam
  Mol

  Clementine Mol

  Bouwkundig arts, Cordaan
  Alderliesten

  Hans Alderliesten

  Senior adviseur, Movisie
  Bokhoven

  Liselotte van Bokhoven

  Bestuurder, Maaswaarden
  Bouwman

  Tamara Bouwman

  Onderzoeker, Vilans
  Bouwmeester

  Lea Bouwmeester

  Adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie
  Conkova

  Nina Conkova

  Senior onderzoeker, Leyden Academy
  Dijk

  Mathilde Dijk

  Senior adviseur, Elaa
  Doets

  Esmée Doets

  Specialist Fit & Gezond, Kenniscentrum voor Sport en Bewegen
  Dohmen

  Marleen Dohmen

  Onderzoeker, Leyden Academy
  Duivenvoorden

  Annette Duivenvoorden

  Projectleider, Platform31
  Duong

  Ha Duong

  Beleidsmedewerker, gemeente Almere
  Engels

  Dianne Engels

  Bestuurder, Joriszorg
  Haan

  Joost de Haan

  Senior projectleider, Movisie
  Haasnoot

  Ilse Haasnoot

  Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie, Topaz
  Hofman

  Els Hofman

  Senior projectleider, Movisie
  Huijg

  Josanne Huijg

  Senior onderzoeker, Leyden Academy
  Jong

  Yvonne de Jong

  Programmaleider, Vilans
  Kerstens- Gerrits

  Marieke Kerstens- Gerrits

  Beleidsmedewerker Sociaal Domein en Kerngroeplid lerende praktijk Land van Cuijk
  Klaveren

  Susan van Klaveren

  Projectleider wonen en zorg, Platform31
  Lenis

  Saskia Lenis

  Junior projectleider, Stichting JOW!
  Lindenberg

  Jolanda Lindenberg

  Senior onderzoeker, Leyden Academy
  Looman

  Willemijn Looman

  Informatie-manager/adviseur, Samergo
  Mak

  Sabina Mak

  Senior adviseur, Elaa
  Mantingh

  Ianthe Mantingh

  Architect-directeur, Zijdekwartier architecten
  Martis

  Lucia Martis

  Welzijnswerker, ProFor
  Meij

  Machteld van der Meij

  Programmamanager, Slowdates
  Minkman

  Mirella Minkman

  Bijzonder Hoogleraar innovatie en governance van integrale zorg & Voorzitter raad van bestuur bij Vilans
  Nap

  Henk Herman Nap

  Senior researcher Vilans
  Nies

  Henk Nies

  Director of Strategy and Development, Vilans
  Oosten

  Jetske van Oosten

  Social innovator, impactdesigner, curator en schrijver
  Pel

  Ruth Pel

  Senior adviseur en onderzoeker, Vilans
  Rechtuijt

  Margit Rechtuijt

  Ouderenwerker, welzijnsorganisatie Coherente
  Rietbergen

  Marieke Rietbergen

  Oprichter Design Innovation Group (DIG)
  Roek

  Trudy Roek

  Concern adviseur Amstelring, projectleider Aandacht voor niet-westerse migranten
  Römgens

  Magda Römgens

  Mrs. Senior Pride 2021
  Schrijver

  Esther Schrijver

  Onderzoeker, Movisie
  Smit

  Erwin Smit

  Projectleider wonen en zorg, Platform31 en twee praktijkvoorbeelden
  Spierenburg

  Monique Spierenburg

  Senior adviseur, Samergo
  Sterenborg

  Marieke Sterenborg

  Senior adviseur, Vilans
  Swart

  Danielle Swart

  Manager, Jo Visser fonds
  Sybrandy

  Hans Sybrandy

  Projectleider lerende praktijk Leusden
  Visser

  Mandy Visser

  Postdoc onderzoeker, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
  Voort

  Frank van der Voort

  Senior adviseur, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  Wijk

  Elize van Wijk

  Onderzoeker en adviseur, Vilans
  Wijmen

  Joost van Wijmen

  Kunstenaar en designer, ENCOUNTER
  Wisselink

  Rik Wisselink

  Programmamanager, Active & Assisted Living (AAL), ZonMw

  Wit

  Femke de Wit

  Senior adviseur advies en implementatie, Vilans
  Xanten

  Hilde van Xanten

  Expert, Movisie, kennis en aanpak sociale vraagstukken / consortium BeterOud

  Onze partners

  Over ons

  De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ verbindt sinds 2015 jaarlijks inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar. Op de conferentie staan ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal. Ruim 10.000 collega’s hebben eerder hun kennis en ervaringen gedeeld en nieuwe inspiratie opgedaan.

  wetenschap en praktijk

  Raak geïnspireerd door ervaringen en lessen vanuit praktijk en onderzoek. En deel je eigen ervaringen.

  over de domeinen heen

  Vooral door verbinding tussen wonen, zorg, welzijn, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen we het leven voor ouderen plezierig maken.

  niet over ons maar met ons

  We praten tijdens de conferentie niet over ouderen maar met ouderen. 

  De organisatie van de gezamelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis wordt uitgevoerd door:

  Stichting Educatie Zorg & Welzijn
  Hoogstraat 23
  5384 BJ Heesch 

  Website: https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/
  Email: info@eennieuwegeneratieouderenlangerthuis.nl 
  tel. 06-518 23 617
  Bankrekening: NL93 INGB 0006 8655 58

  KvK-nummer: 63493497

  Btw-identificatienummer: NL855259656B01

   

  Blijf op de hoogte

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang alle informatie over 'Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis'.

  We houden je graag op de hoogte