Twee jaar programma Langer Thuis

Het programma Langer Thuis is op 18 juni 2018 gelanceerd, als één van de drie onderdelen van het Pact van de Ouderenzorg.

Over tien jaar telt Nederland ruim 2 miljoen mensen van 75 jaar of ouder. Dat zijn 600.000 ouderen meer dan vandaag. Nooit eerder hebben we zoveel 75-plussers in Nederland gehad.
Voor veel ouderen is het belangrijk om zo lang mogelijk zelfstandig mee te doen in het dagelijks leven: zelf boodschappen doen, vrijwilligers werk, oppassen op kleinkinderen, een bezoek aan het museum en reizen met het openbaar vervoer. Naarmate hun kwetsbaarheid toeneemt, zijn deze activiteiten niet meer vanzelfsprekend.
Om het toenemend aantal ouderen genoeg zorg en ondersteuning te bieden, zal komende jaren meer zorgpersoneel nodig zijn.
Tegelijkertijd neemt het aantal werkenden in Nederland naar verhouding af.
Daarom zijn nieuwe initiatieven nodig om deze uitdagingen aan te gaan. Bijvoorbeeld op het gebied van informele zorg, wonen en zelfredzaamheid.

 Het programma Langer Thuis  vanuit het ministerie VWS richt zich op de vraagstukken die samenhangen met de groeiende groep thuiswonende ouderen. Hoe zorgen we ervoor dat de aankomende generatie senioren een zo goed mogelijke kwaliteit van leven kan behouden? In het programma wordt niet naar één aspect, één domein gekeken. In de aanpak staat de leefwereld van de ouderen centraal. Vanuit die brede benadering wordt er in drie actielijnen gewerkt:

Actielijn 1: Goede ondersteuning en zorg thuis. Er wordt gewerkt aan een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften en wensen van ouderen.
Actielijn 2: Mantelzorg en vrijwilligers in zorg & welzijn. Mantelzorgers moeten weten dat ze er niet alleen voor staan.
Actielijn 3: Wonen. Er dient voldoende aanbod te zijn van geschikte woningen en nieuwe, eventueel geclusterde woonzorgvormen voor ouderen.

In deze interactieve paneldiscussie wordt met u als participant en met landelijke en lokale spelers teruggeblikt op twee jaar Langer Thuis en vooruit gekeken naar welke opgave we in de toekomst hebben en hoe we dit gezamenlijk op kunnen pakken.

Sprekers:
Wimke Schuurmans, VWS programmamanager, Langer Thuis
Liesbeth Hoogendijk, directeur, Mantelzorg.nl
Gert Jan van Noort, wethouder, gemeente Harderwijk
Cees van Boven, bestuursvoorzitter, woonzorg Nederland