De vergrijzing is in Zuid-Limburg sterker aan de orde dan in de rest van Nederland. Hiermee neemt ook het aantal ouderen de komende jaren fors toe. Bij veel van deze ouderen gaan we ook een toename zien van kwetsbaarheid en complexe problematiek.

Die kwetsbare positie wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, die lichamelijk, sociaal, psychisch en/of spiritueel van aard kunnen zijn. Om de steeds groter wordende groep kwetsbare ouderen goed te kunnen ondersteunen, is regionale, domeinoverstijgende samenwerking tussen diverse professionele organisaties ontzettend belangrijk. Onderzoek in de Mijnstreek heeft uitgewezen dat een viertal interventies noodzakelijk is om de zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek te organiseren. Daar zet de programmalijn Ouderenzorg van de Kerncoalitie op in.

De interventies zijn:
– RATIO (dit staat voor: Regionaal AdviesTeam Integrale zorg voor Ouderen)
– Proactieve zorgplanning
– Casemanagement
– Zo thuis mogelijk wonen

Inge Jochem

Inge Jochem

Programmalijncoƶrdinator, ouderenzorg Mijnstreek, Kerncoalitie Mijnstreek

Neem contact op met Inge Jochem

6 + 1 =