In het kader van het Programma Langer Thuis heeft InEen samen met 13 landelijke partijen uit drie domeinen (medisch, sociaal en zorg) de handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ ontwikkeld.

De handreiking biedt handvatten bij het organiseren van ondersteuning en zorg aan zeer kwetsbare thuiswonende ouderen. Zij bevat een 6-stappenplan en een overzicht van rollen en taken van betrokken (zorg)professionals. Bij de handreiking horen 3 instrumenten die helpen om de handreiking in praktijk te brengen.

De deelnemende partijen zijn: LHV, V&VN, InEen, NHG, KNGF, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS, Sociaal Werk Nederland, de VNG, KNMP en Actiz.

 • Infographic ‘Zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen in de wijk’ is een online tool, waarmee op wijkniveau, stapsgewijs ingevuld kan worden wie wat doet om integrale zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen te bieden. 

• Hoe organiseer je lokaal en in de wijk de samenwerking tussen huisartsen(-organisaties), andere zorgaanbieders en gemeenten? En hoe leg je de verbinding tussen de wijk en de regio? Deze vragen staan centraal in de nieuwe Handreiking voor structurele samenwerking in de wijk van LHV, NHG en InEen. 

• InEen versterkt en verbindt de eerste lijn en behartigt de belangen van de georganiseerde eerste lijn. Een krachtige eerste lijn, met de huisarts als spin in het web, vormt het fundament voor goede, betaalbare en betrouwbare zorg. 

Renske Neumann

Renske Neumann

Neem contact op met Renske Neumann

2 + 6 =