Conceptprogramma

‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ – woensdag 25 november NBC Nieuwegein

}

08:45

Ontvangst deelnemers

Koffie en thee. Opening informatiemarkt.

}

09:30

Aanvang conferentie

Woord van welkom door programmadirecteur Tabitha Lamers
Introductie dagvoorzitter Robbert Huijsman

}

09:40

Stip op de horizon

Ministerie van VWS

}

09.55

We leven langer, zijn we eeuwig houdbaar

Iedereen wil zo lang mogelijk gezond blijven. Maar hoe kunnen we onze levensduur verlengen zonder ziek te zijn?
We nemen u mee in de wereld van veroudering. U hoort de oorzaken van veroudering, de stand van de ouderengeneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Zo ervaart u haarfijn wat u zélf kunt doen om de statistiek te ontstijgen en straks 120 jaar te worden, of nog veel en veel ouder.

Andrea Maier, Professor in Medicine & Healthy Ageing, Co-Director Centre for Healthy Longevity, @Age, National University of Singapore, Vrije Universiteit Amsterdam

}

10:15

Ieder mens is anders

We hebben als samenleving de neiging om oudere mensen in hokjes in te delen, zoals ‘kwetsbaar’ of ‘eigenwijs’. Dit doet geen recht aan de grote en groeiende diversiteit onder ouderen en het beperkt mensen in hun vrijheid en mogelijkheden. Hoe kunnen we met elkaar een gemeenschap vormen waarin ieder mens zich gezien en gewaardeerd voelt, met eigen kracht en kwetsbaarheid?

Tineke Abma, directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar Ouderenparticipatie aan het Leids Universitair Medisch Centrum

}

10.35

Betekenisvolle derde en vierde levensfase

In de afgelopen eeuw kregen we een levensfase cadeau. We worden ouder en blijven bovendien langer gezond. Hierdoor hebben velen van ons na hun pensionering nog een flink aantal jaren voor zich die zij naar eigen wens kunnen besteden. Terwijl men vroeger na pensionering vaak versleten was, in minder goede gezondheid verkeerde en vooral behoefte had aan rust, geldt dit voor veel gepensioneerden van nu niet meer. Mensen zijn vaak nog relatief gezond en vitaal en ze kunnen, willen en doen nog van alles.
Pieter Hilhorst, Raadslid, Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS)

}

10:55

Koffie- en theepauze

 

}

11:25

Een parade van pitches

Inspirerende pitches met ouderen en jongeren over (sociale) innovaties.

}

11:45

De leefomgeving

Op individueel niveau zijn onderlinge verschillen in gezondheid onvermijdelijk, maar ook tussen groepen burgers bestaan er aanzienlijke en systematische verschillen in gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke ongelijkheid in hoge mate afhankelijk is van iemands sociaal-economische positie, opleidingsniveau en leefomgeving.

}

12.05

Nieuwe kijk op wijken, wonen en zorg met verbeelding en ontwerpkracht

Ontwerpkracht is nodig om bestaande woonwijken en groeiende zorgbehoefte beter op elkaar af te stemmen. Vergrijzing en ingrijpende veranderingen in de zorg vergen ruimtelijke aanpassingen, met name van woonwijken. Met de brede oogst die Who Cares opleverde en reeds bestaande plannen van ontwerpers en professionals uit de zorg, om de leefomgeving van kwetsbare mensen te verbeteren als uitgangspunt, wordt nu gekeken naar welke stappen genomen moeten worden en hoe onze woonwijken daadwerkelijk aan te passen.

De ouderen zijn aan het woord: over hoe we een sterke sociale structuur kunnen creëren, over financiële vraagstukken, over informele zorg en de aansluiting daarvan op formele zorg, over de noodzakelijke versnelling van de bouwopgave en de politieke druk die we als ouderen kunnen uitoefenen op de overheid.

}

12.25

Reflectie door ouderen

 

}

12:50

Lunchpauze

U heeft tijdens de lunchpauze de mogelijkheid de informatiemarkt met projectvoorbeelden te bezoeken, te netwerken of even rust te nemen.

}

13:50

Sessieronde 1

U heeft de keuze uit verschillende sessies:

}

15.05

Koffie- en theepauze

}

15.35

Sessieronde 2

U heeft de keuze uit verschillende sessies:

}

16:50

Einde conferentie en aanvang borrel

Thema’s die tijdens de sessierondes aan bod komen zijn (in willekeurige volgorde):

 

 • Bereiken betrekken, participatie, goede voorbeelden en tools
 • Wonen; co-creatie, nieuwe woonvormen, in de wijk
 • Onafhankelijke cliëntenondersteuning. samenwerking tussen 120 gemeenten
 • Samenleven met de dood
 • Advanced Care Planning
 • Zorgvraag in de regio inventariseren
 • e-Health en digitale transformatie
 • Ouderenmishandeling
 • Integrale zorg/juiste zorg op de juiste plek
 • Wat hebben we geleerd over de implementatie van e-Health
 • Kunst in de zorg
 • Ouderen langer thuis, maar hoe dan?
 • Gezondheid is een ontwerpopgave
 • Zorgzame gemeenschappen en burgerinitiatieven
 • Leefplezier in de zorg.
 • Diversiteit en oudere migranten
 • Ontmoetingen tussen jong en oud, mooie voorbeelden
 • Persoonsgerichte zorg, positieve gezondheid
 • Domeinoversteigende samenwerking en governance
 • Solidariteit
 • Boundary work
 • Bestrijding eenzaamheid
 • Digitalisering
 • Gemeente en mantelzorgbeleid
 • Ouderenparticipatie
 • Netwerk Vitaler Oud
 • Thuis in de wijk

Sessie

Gezondheid als ontwerpopgave

Je kunt precies weten wat je zoekt in een partner, en er toch maar niet in slagen om de ware te vinden. Verliefdheid overvalt een mens veel vaker op een onbewaakt ogenblik. Misschien zelfs wel bij de persoon waarvan je het niet had verwacht. Want wat werkelijk van waarde is, laat zich vaak niet in lijstjes of cijfers vangen. Het laat zich wel kennen, beleven en ervaren. Zo is het in de liefde, en zo is het eigenlijk ook als het gaat om de zorg voor elkaar.

In deze sessie leer je om dat wat ons raakt in kunnen zetten om in de zorg richting de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken. Jetske neemt u mee in een pleidooi om onze gezondheid als ontwerpopgave te zien. Om vanuit dat wat ons werkelijk raakt onze een eigen rol in gezondheid vorm te geven.
Ontdek hoe we ontwerpers andere waarden centraal stellen en met creatieve interventies de toekomst nieuwe richting geven. Leer om zelf ontwerper van een gezonde toekomst te worden.

Jetske van Oosten, social innovator, impactdesigner, curator en schrijver

Sessie

Leefplezier in de ouderenzorg: hoe betrek je de naasten?

Betekenisvolle relaties zijn van groot belang voor ons welbevinden. Ook voor verpleeghuisbewoners zijn de relaties met hun naasten, zoals familie, vrienden en andere belangrijke anderen, heel bepalend voor hun leefplezier. Toch blijkt in de praktijk dat veel zorgmedewerkers nog weinig gericht zijn op de samenwerking met naasten, en dat zij zich niet goed toegerust voelen om hiermee aan de slag te gaan.
In deze sessie gaan we op zoek naar de optimale wisselwerking binnen de ‘driehoek’ van bewoners, naasten en zorgmedewerkers. Welke plek hebben naasten in het verpleeghuis? Wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden? Hoe ga je met elkaar de relatie aan, maar geef je elkaar ook de ruimte? En wat vraagt dit van bestuur en management? We delen bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, spreken erover met betrokkenen en gaan met elkaar aan de slag aan de hand van eigen ervaringen uit de praktijk.

Voorzitter:
Josanne Huijg, senior onderzoeker, Leyden Academy

Sprekers:
Ilse Haasnoot, gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie, Topaz

Mandy Visser, postdoc onderzoeker, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Marleen Dohmen, onderzoeker, Leyden Academy

Sessie

Groeiende diversiteit onder ouderen: zorg van de toekomst

Steeds meer ouderen hebben een niet-Nederlandse achtergrond. Deze achtergronden worden ook steeds diverser. Dit roept de vraag op: welke behoeftes aan zorg en ondersteuning hebben deze ouderen? In deze sessie gaan we samen in gesprek over en aan de slag met de bevindingen van een praktijkgericht onderzoek in de regio Amsterdam dat deze vraag trachtte te beantwoorden. Het onderzoek bestond uit meer dan zestig interviews met ouderen zelf, hun naasten en zorgverleners en een kwantitatieve prognose op basis van CBS-data (ruim 400.000 Amsterdammers). We presenteren de bevindingen, waarna drie panelleden erop reageren: een zorgverlener, een naaste en een oudere. Vervolgens gaan we met elkaar aan de slag: hoe kunnen we deze bevindingen plaatsen? Wat past hierbij in de praktijk en wat is er nog nodig? We hopen zo verdere stappen te zetten om samen tot zorg en ondersteuning te komen die past bij toenemende diversiteit.

Voorzitters:
Jolanda Lindenberg, senior onderzoeker, Leyden Academy

Nina Conkova, senior onderzoeker, Leyden Academy

Sprekers:
Lucia Martis, welzijnswerker, ProFor

Trudy Roek, concern adviseur Amstelring, projectleider Aandacht voor niet-westerse migranten

Sessie

Werk aan de winkel; sámenwerken voor zinvolle dagactiviteiten

Het deelnemen aan zinvolle dagactiviteiten betekent voor mensen met dementie en hun naasten: in contact blijven met jezelf, in contact blijven met anderen en in een veilige en vertrouwde setting leren omgaan met (de gevolgen van) dementie. Het Ministerie van VWS werkt de komende jaren met gemeenten en andere betrokken partijen aan de versterking van het aanbod voor thuiswonende mensen met dementie; in deze sessie informeren we u daarover. We bespreken wat er bij de ambitie om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te kunnen laten doen, komt kijken. Ook kijken we naar de lessen die we opgedaan hebben als het gaat om de doorontwikkeling van dagactiviteiten.

Vervolgens nemen we een kijkje in de praktijk. Welke inhoudelijke en samenwerkingsvraagstukken komen partijen zoals sociaal werk, zorg en gemeente tegen, als zij werk willen maken van laagdrempelige en vernieuwde dagactiviteiten in de wijk. Tot welke werkbare oplossingen weten zij te komen? En wat betekent dit voor de samenwerking tussen partijen?

Voorzitter:
Hilde van Xanten, expert, Movisie, kennis en aanpak sociale vraagstukken / consortium BeterOud

Sprekers:
Hans Alderliesten, senior adviseur, Movisie

Sessie

Ontwerp voor ontmoeten; hoe de gebouwde Omgeving uitnodigt tot contact

‘Elk woongebied geschikt en inclusief voor alle inwoners’, dat is het ideaal van de inclusieve wijk. Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ontwikkelde in het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk samen met 22 gebiedscoalities de bouwstenen hiervoor. Een van de onderwerpen is de leefomgeving: hoe komen we tot een prettige sociale en fysieke leefomgeving en hoe maak je een buurt voor iedereen? Ianthe Mantingh van Zijdekwartier Architecten ontwikkelde het raamwerk van Ontwerp voor ontmoeten. Dit omvat de buurt, de route van straat naar huis, het woonblok, de drempelzone en de woning. Op al die schaalniveaus kunnen ingrepen in de ruimtelijke omgeving bijdragen aan het thuisgevoel in de woonomgeving. Het begint bij alledaagse ontmoetingen en vluchtig contact, die belangrijk zijn voor de sociale netwerken in buurten, van buren en buurtgenoten die elkaar informeel steunen. Deze netwerken maken dat mensen elkaar helpen en een oogje in het zeil houden. Maar dan moeten mensen wel de ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten.

Na een korte uiteenzetting over de bouwstenen van de inclusieve wijk door Annette Duivenvoorden geeft Ianthe Mantingh een inspiratielezing over waar we op moeten letten bij het inrichten van onze buurten en dorpen met onze vergrijsde toekomst in het achterhoofd. De lezing is gebaseerd op de publicatie Ontwerp voor ontmoeten, waarin de betekenis van het ontwerp van gebouwen en woonomgevingen voor de zelfredzaamheid van mensen wordt verkent.

Ianthe Mantingh, architect-directeur, Zijdekwartier architecten

Annette Duivenvoorden, projectleider, Platform31

Sessie

BeterOud: Een recept voor een gesprek over Veilige mobiliteit

Mobiliteit is belangrijk voor behoud van zelfredzaamheid en eigen regie van ouderen. Maar levensgebeurtenissen kunnen de mobiliteit enorm veranderen. Het is van belang om in gesprek te gaan over (preventieve) oplossingen voor behoud van mobiliteit. Dit gesprek kan voor professionals uit de ouderenzorg en naasten echter lastig zijn. Daarom is er binnen de werkplaats Veilige Mobiliteit van BeterOud een hulpmiddel in de vorm van gesprekskaarten ontwikkeld. Deze gesprekskaarten helpen om het gesprek over mobiliteit en verkeersveiligheid beter te kunnen voeren. In deze sessie worden de totstandkoming en het gebruik van de gesprekskaarten toegelicht. Ook gaan we in gesprek met een oudere over mobiliteit en deelt een professional uit de ouderenzorg zijn ervaring met het gebruik van de gesprekskaarten in praktijk.

Tamara Bouwman, onderzoeker, Vilans

Esmée Doets, specialist Fit & Gezond, Kenniscentrum voor Sport en Bewegen

 

Sessie

Dutch Design Week 2021

Alleen sámen zijn we in staat om de veranderingen te realiseren die nodig zijn om ons gezonder te laten leven. Daarover gaat de expositie Chronic Health – vital changes for a caring society, die tijdens de Dutch Design Week van 16 okt t/m 24 oktober te zien was in Eindhoven. Jetske van Oosten, curator van de tentoonstelling, neemt het publiek mee langs inspirerende voorbeelden waarin ontwerpers samen met patiënten, buurtbewoners, lokale ondernemers, boeren, zorginstellingen, woningcorporaties en vele anderen werken aan de toekomst van de (ouderen)zorg. Maak kennis met de nieuwe makers van de gezonde samenleving!

Jetske van Oosten, social innovator en curator van de Embassy of Health
Marieke Rietbergen, oprichter, Design Innovation Group

Sessie

Waardevolle ontmoetingen: grenzen vervagen

In deze online sessie staan drie intergenerationele projecten centraal die bijdragen aan betekenisvol contact tussen jong en oud en het beïnvloeden van de beeldvorming over en weer, namelijk Zomervisite, Slowdates en ENCOUNTER.
De drie initiatieven worden toegelicht aan de hand van vragen als: wat heeft het de deelnemers gebracht? Wat zijn waardevolle lessen die zij meenemen?
In een rondetafelgesprek worden deze en vele andere vragen beantwoord door de onderzoekers en kunstenaars zelf.

Voorzitters:
Jolanda Lindenberg, senior onderzoeker, Leyden Academy

Danielle Swart, manager Jo Visser fonds

Sprekers:
Saskia Lenis, junior projectleider, Stichting JOW!

Machteld van der Meij, programmamanager , Slowdates

Joost van Wijmen, kunstenaar en designer, ENCOUNTER

 

Sessie

Stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt 

Voor langer thuis is het belangrijk dat ouderen in een geschikte woningen wonen. Welke interventies dragen bij dat senioren zich meer gaan orienteren op later als het gaat om hun woning?
Platform31 voerde een quickscan uit naar een effectieve aanpak van doorstroming van senioren op de woningmarkt. Zij ordende bestaande instrumenten in vijf interventie-categorieën: passend wonen, op weg helpen, ontzorgen, prijsprikkel en voorrang. Het blijkt dat gemeenten en woningcorporaties vaak meerdere instrumenten naast elkaar inzetten. Zoals een informerend gesprek uit ‘Op weg helpen’ en een verhuiskostenvergoeding uit ‘Prijsprikkel’. Want wat blijkt: op zichzelf is geen van interventies effectief. Bij het toepassen van interventies is maatwerk het sleutelwoord. Met twee voorbeelden uit de praktijk wordt verdieping gebracht op wat mogelijkheden zijn.

Erwin Smit, projectleider wonen en zorg, Platform31

Twee praktijkvoorbeelden

Sessie

Een woonzorgvisie: geen standaard, wel veel keuzes

Tweederde van de gemeenten heeft volgens de Taskforce Wonen en Zorg geen woonzorganalyse uitgevoerd. Zij hebben hierdoor onvoldoende zicht op hoeveel mensen behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, wat eventuele verschillen zijn tussen wijken en welk aanbod er eventueel extra nodig is. Deze analyse is nodig om gericht te kunnen sturen op wonen, zorg en welzijn én vormt de basis voor een woonzorgvisie.

Voor 30 gemeenten organiseert Platform31 een kennis- en leertraject woonzorgvisie voor ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Gemeenten zoeken samenwerking met woningcorporaties en zorgpartijen om tot een woonzorgvisie te komen. Samen duiden zij de opgave wonen en zorg, bepalen de ambitie en denken na over oplossingsrichtingen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op de betekenis van een woonzorgvisie

Susan van Klaveren, projectleider wonen en zorg, Platform31

Twee voorbeeld gemeenten

Sessie

Positieve Gezondheid: hoe een ander gesprek leidt tot samenwerking over de grenzen van de zorg heen.

Werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid betekent aansluiten bij wat voor de ander van betekenis is. Als je vanuit deze brede blik op gezondheid met cliënten in gesprek gaat, kan er een breed palet aan behoeftes naar voren komen. De oplossingen voor deze behoeftes zijn niet altijd binnen de eigen organisatie te realiseren.

Samenwerking met collega’s uit andere domeinen ligt dan voor de hand. Hoe organiseer je die samenwerking terwijl je tegelijkertijd recht blijft doen aan het gedachtegoed van Positieve Gezondheid? Hoe krijg je overzicht op het palet aan behoeftes van je cliënten? Hoe breng je in beeld waar al contacten met organisaties in de omgeving liggen? En welke stappen zet je vervolgens?

Voorzitter:
Femke de Wit, senior adviseur advies en implementatie, Vilans 

Sprekers:
Liselotte van Bokhoven, bestuurder, Maaswaarden

Dianne Engels, bestuurder Joriszorg

Marieke Sterenborg, senior adviseur, Vilans 

Elize van Wijk, onderzoeker en adviseur, Vilans

 

 

 

Sessie

Woonvariaties voor senioren

Er is de behoefte aan nieuwe woonvormen voor senioren. Platform31 ondersteunt en inspireert initiatiefnemers van woonvariaties voor senioren. Een haalbare businesscase en het vinden van een locatie zijn de grootste hobbels voor initiatiefnemers. Samen met Frank van der Voort van het RVO en een aantal initiatiefnemers gaan we in deze sessie in op praktijkvoorbeelden en de versnelling hiervan door meer zicht op een businesscase en op de ervaringen tot nu toe.

Frank van der Voort, senior adviseur, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Annette Duivenvoorden, projectleider, Platform31

Sessie

Gebruikersbetrokkenheid bij de inzet van e-health

E-health in de zorg wordt steeds meer ingezet, maar veel mensen vinden dit vaak nog best spannend. Want hoe stel je de behoeften van senioren nu centraal bij de ontwikkeling en implementatie van e-health-toepassingen? Tijdens deze sessie nemen we jullie mee in de verschillende fasen van uitrol van e-health in zorgorganisaties. Er komen sprekers uit de praktijk vertellen over hun ervaring met het ontwikkelingen én implementeren van innovaties. Deze sessie heeft als doel om relevante kennis met elkaar uit te wisselen en zo samen de zorg te verbeteren.